برچسب: استافیلوکوکوس اورئوس

ویژگی های میکروبیولوژی فرآورده های شرکت آرایشی و بهداشتی

ویزگی های میکروبیولوژی به شرح زیر می باشند: 1– حداکثر تعداد کل میکرو ارگانیسم های هوازی ( باکتریهای مزوفیل هوازی ) 2- اشریشیا کلی 3- سودوموناس آئروژینوزا 4- استافیلوکوکوس اورئوس 5- کاندیدا آلبیکنس 6- کپک و مخمر در سامانه خصوصیات میکروبیولوژی به شرح ذیل  : حداکثر تعداد کل میکرو ارگانیسم […]

اطلاعات بیشتر