برچسب: تشکیل شناسنامه شرکت تجهیزات پزشکی

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در عرضه تجهیزات پزشکی موظفند نسبت به تشکیل شناسنامه در اداره کل با رعایت دستورالعمل هاي ابلاغی اقدام نماید. تکمیل مدارك و تشکیل شناسنامه به منزله تایید کیفی و ثبت تجهیزات پزشکی نمی باشد. 1.هدف از تشکیل شناسنامه: _ شناسایی شرکت هاي مجاز […]

اطلاعات بیشتر