برچسب: دستورالعمل pm

مسول کنترل کیفی و کالیبراسون تجهیزات پزشکی

کنترل کیفی و کالیبراسیون چیست؟ کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک پارامتر با یک استاندارد مرجع و سنجش میزان اختلاف. در زمینه تجهیزات پزشکی. کالیبراسیون به معنای مقایسه مقدار مورد انتظار خروجی یک وسیله پزشکی با مقدار واقعی آن و اعلام میزان خطا است. استفاده از تجهیزات غیر کالیبره می […]

اطلاعات بیشتر