برچسب: مسئولیت اجرایی شرکتهای آرایشی و بهداشتی

صدور پروانه شرکتهای آرایشی و بهداشتی

هدف این دستور العمل اجرایی به استناد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی به منظور نحوه صدور پروانه بهداشتی ورود محصولات آرایشی و بهداشتی (فرآیند شده و بالک ) تدوین گردیده است. دامنه کاربرد این دستور العمل اجرایی برای انجام بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و […]

اطلاعات بیشتر