برچسب: مهندسی پزشکی،ناظر فنی،ناظر فنی تجهیزات پزشکی

مسئول فنی مراکز درمانی

مسئول فنی مراکز درمانی به دو بخش دارویی و تجهیزات تقسیم بندی می شود که در چند سال اخیر مراکز درمانی سمت مسئول فنی تجهیزات را به عهده مسول فنی دارویی واگذار کرده اند.اما مسول فنی دارویی چه کسی است؟ در هر مرکز درمانی بخشی تحت عنوان داروخانه بستری و […]

اطلاعات بیشتر