برچسب: وظایف ناظر فنی تولید کننده

ضوابط ناظر فنی تولید کننده

تعریف ناظر فنی تولیدکننده: به فردی اطلاق می گردد که از طرف تولیدکننده به اداره کل تجهیزات پزشکی معرفی شده و پس از احراز شرایط و تایید کمیته تجهیزات پزشکی به عنوان ناظر فنی معرفی می گردد.ناظر فنی توسط مدیر عامل شرکت واردکننده به اداره کل تجهیزات پزشکی جهت بررسی […]

اطلاعات بیشتر