برچسب: چگونه از طریق چارگون با اداره کل تجهیزات پزشکی مکاتبه کنیم؟

سامانه مکاتبات اداره کل تجهیزات پزشکی(چارگون)

مقدمه: شرکتهای تجهیزات پزشکی برای مکاتبه کردن با اداره کل تجهیزات پزشکی برای کارهایی از قبیل ثبت نام کمپانی خارجی جدید در سامانه آیمد باید از طریق سامانه مکاتبات اداره کل تجهیزات پزشکی(چارگون) با اداره کل ارتباط بگیرند.    سامانه چارگون: با توجه به حجم بالای درخواست‌های مختلف مکاتباتی در […]

اطلاعات بیشتر