دوره آموزشی تضمین کیفیت

دوره آموزشی تضمین کیفیت شامل سه سرفصل به صورت زیر است که جهت دریافت آموزش از طریق شماره 09374955947 با ما در ارتباط باشید:

دوره مقدماتی تضمین کیفیت؛ توضیحی بر کلیات شامل:

 • لزوم استقرار تضمین کیفیت در صنایع
 • تاریخچه تضمین کیفیت
 • نهاد های قانون گذار
 • اصول نه گانه PIC/S

دوره جامع تضمین کیفت؛ بخش 1:

 •  مستندات (اصول GDP ،ALCO ،اهمیت مستندات از نگاه GMP)
 • احراز کیفیت و اعتبارسنجی (تعریف کلی، نحوه نگارش پروتکل مربوطه، اجرا و تهیه گزارش)
 •  سیستم آبسازی (کلیت سیستم آبساز، انواع روش های خالص سازی آب، انواع آب مصرفی در صنایع وابسته به داروسازی، طراحی سیستم آبساز، احراز کیفیت سیستم آبساز، تهیه پروتکل، اجرا و تهیه گزارش)
 •  هواساز و کلین روم (کلیت HVAC ،کلاس بندی اتاق تمیز، احراز کیفیت هواساز و کلین روم)
 •  نگارش دستورالعمل و پروتکل (عملی)
 •  اعتبارسنجی پاکسازی خطوط تولید ( Validation Cleaning)  (تعریف، اهمیت اجرای آن، نحوه انجام
  محاسبات، نحوه تعیین case worst ،نحوه اجرای تست ها، گزارش دهی)

دوره جامع تضمین کیفت؛ بخش 2:

 • بازرسی داخلی
 • گزارش عدم انطباق، انحرافات، کنترل تغییرات
 • PQR
 • ارزیابی ریسک

 

دوره آموزش تضمین کیفیت
دوره آموزش تضمین کیفیت توسط فراتجهیزمد