ارسال آگهی استخدامی

شرکتهای تجهیزات پزشکی در صورتی که نیازمند نیروی کار با سمتهای زیر هستند از طریق شماره 09374955947 می توانند با ما در ارتباط باشند:

1. مسئول فنی تولید و واردات تجهیزات پزشکی

2. مسئول فنی توزیعی و اصناف تجهیزات پزشکی

3. کارشناس بازرگانی تجهیزات پزشکی

4. کارشناس فنی تجهیزات پزشکی