بیمارستان چشم پزشکی نور

کارشناس تجهیزات پزشکی

 • تمام وقت

بیمارستان چشم پزشکی نور شعبه ظفر جهت تکمیل پرسنل خود کارشناس تجهیزات پزشکی آقا با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید:

شرایط احراز:

 • تهیه و بروز رسانی شناسنامه و بانک اطلاعاتی کلیه تجهیزات پزشکی سرمایه ای موجود و مورد نیاز به تفکیک مراکز درمانی
  نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی
 • تهیه و به روز رسانی فهرست کمبودها و نیازهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای .
 • تهیه مستندات فنی و بازرگانی مورد نیاز جهت کارشناسی فرایندخرید به لحاظ(کیفیت وقیمت)بویژه درخریدهای متمرکز و برگزاری مناقصات.
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات و مستندات مربوط به هزینه های صورت پذیرفته درحوزه تجهیزات پزشکی سرمایه ای
  نگهداری از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل.
 • انجام بازدید و بازرسی های دوره ای و موردی به صورت مستمر در چارچوب شرح وظایف ابلاغی ومستندسازی اقدامات انجام شده.
 • شرکت در دوره های آموزشی، بازدید از نمایشگاه و همایش های تجهیزات پزشکی اعلام شده از طرف مسئول مربوطه و همچنین.
 • اجرای استانداردهای اعتباربخشی در مراکز درمانی تحت پوشش مطابق استاندارد مذکور.
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات و مستندات مربوط به هزینه های انجام شده و به تفکیک در خصوص تعمیرات تجهیزات پزشکی ، قراردادهای سرویس و – نگهداری و آزمونهای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی ازمراکز درمانی.

اطلاعات تماس:

info@onoorvision.com

بیمارستان چشم پزشکی نور