ثبت محصولات آرایشی و بهداشتی در سازمان غذا و دارو

فرآیند بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و بهداشتی( فرآیند شده و بالک)و صدور پروانه بهداشتی :

 

 • ثبت درخواست و مدارک در دبیرخانه
 •  ارجاع به مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی
 • ارجاع به رئیس اداره    
 • ارجاع به کارشناس مربوطه
 • بررسی مدارک توسط کارشناس  
 • مدارک دارای نواقص می باشد                     
 •  مدارک کامل می باشد و مطابق با ضوابط و مقررات است
 •  در صورت اعلام نواقص اطلاع به شرکت و رفع نواقص
 • صدور کد IRC  و اخذ تاییدیه واریز هزینه صدور پروانه از اداره کل مربوط
 •  صدور پروانه بهداشتی 
 • ورود به کارتابل شرکت