برچسب: GDP

دستورالعمل توزیع ؛ پخش و عرضه تجهیزات پزشکی

هدف و حیطه کاربرد:این دستورالعمل جهت ساماندهی شبكه پخش،توزیع و عرضه و ثبت كليه توزیع كنندگان و عرضهكنندگان تجهيزاتو ملزومات پزشكی به صورت حقيقی و مجازی تدوین و ابلاغ می گردد. كليه ی شرکت های پخش،توزیع كنندگان وعرضهكنندگان تجهيزاتو ملزومات پزشكی وارداتی و توليد داخل و تمامی فعالين عرصه توليد، […]

اطلاعات بیشتر

مسئول فنی شرکتهای آرایشی و بهداشتی

هدف از نوشتن مقاله این است تا درصد قابل توجهی مسئولین فنی شرکتهای آرایشی بهداشتی با سازوکار وظایف و نحوه ثبت شرکتها آشنا شوند. شرکتهای آرایشی بهداشتی همانند شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی برای فعالیت کردن باید دارای مسئول فنی تجهیزات باشند. مقاله را با تعریف کلمه پر کاربرد فرآورده […]

اطلاعات بیشتر