دستورالعمل اجرایی علامت تجاری سازمان غذا و دارو

این دستورالعمل در راستای کمک به شرکتهای آرایشی بهداشتی غذایی و تجهیزات پزشکی تدوین شده است تا بتوانند  ثبت برند خود در سازمان غذا و دارو را به نحو درست انجام دهند.

دامنه عملکرد:

این دستورالعمل در خصوص بررسی علائم تجاری کلیه فرآورده های فرآیند شده و مواد اولیه غذایی ، آشامیدنی و بسته بندی مشمول پروانه تولید (ساخت ،شناسه نظارت کارگاهی ، ظرفیت خالی ، تولید جهت صادرات و ظرفیت خالی جهت صادرات) و پروانه بهداشتی ورود می باشد.

 

مسئولیت انجام دستورالعمل علائم تجاری:

مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده کارشناسان اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی و کارشناسان معاونت های غذا و دارو سراسر کشور می باشد .نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده مدیر کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی و معاونین غذا و دارو سراسر کشور می باشد.

 

تعریف علامت تجاری:

علامت تجاری طرح منحصر به فرد شامل : نشانه، نماد،کلمه،نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت یا ترکیبی از این موارد است که تصویری را در ذهن تداعی می کند و معرف فرآورده ای است که آن را از رقبایش متمایز می کند. به عبارت دیگر علامت تجاری هر نشان قابل رو رؤیت که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.

تبصره 1 – علامت تجاری در تولید داخل به فارسی و در واردات به لاتین قابل بررسی می باشد.

تبصره 2- در تولید، استفاده همزمان فارسی و لاتین منوط به داشتن گواهی علامت تجاری معتبر در طبقه مورد نظر به زبان فارسی و لاتین برابر ضوابط و مقررات جاری بلامانع می باشد.

 • مراحل اجرا:

مسئول فنی باید پس از آماده سازی فایل مدارک مربوطه، به سامانه  TTAC ورود کرده و پس از تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک در قسمت علائم تجاری غذایی و آشامیدنی ، پرونده را جهت بررسی کارشناسی ارسال نماید.

 

 • مدارک مورد نیاز برای بررسی و ارزیابی علامت تجاری:

       1. مدارک لازم جهت بررسی علامت تجاری در فرآورده های تولید داخل:

 • ارائه گواهی ثبت علامت تجاری معتبر در طبقه مورد نظر : درج نام تجاری روی محصول مستلزم ارائه گواهی ثبت علامت تجاری معتبر در طبقه مورد نظر از سوی متقاضی می باشد.
 • مطابق برچسب ماده اولیه ، چنانچه ماده اولیه با علامت تجاری مشخصی تولید و عرضه می شود تولید کننده باید مستندات مربوط به ثبت علامت تجاری را ارائه نماید .
 • مطابق برچسب ماده اولیه چنانچه ماده اولیه با علامت تجاری مشخصی تولید و عرضه نمی شود ، نام تولید کننده به عنوان علامت تجاری فرآورده در سامانه درج شود در این صورت ارائه نامه ای از سوی تولید کننده مبنی بر عدم وجود علامت تجاری و عرضه ماده اولیه با نام تولیدکننده الزامی است.

تبصره 3 -لازم به ذکر است نام تولید کننده باید به صورت خوانا و غیر قابل پاک شدن بر روی فرآورده درج شود. در این صورت درج هرگونه علامت تجاری ممنوع می باشد

 • مطابق برچسب فرآورده نهایی تولیدی ، فرآورده باید با علامت تجاری مشخصی تولید و عرضه شود و تولید کننده باید مستندات معتبر مربوط به ثبت علامت تجاری را ارائه نماید .
 • در تولید داخل، در صورتیکه تولیدکننده علاوه بر علامت تجاری به زبان فارسی متقاضی درخواست علامت تجاری به زبان انگلیسی نیز باشد باید نسبت به ارائه گواهی ثبت علامت تجاری معتبر در طبقه مورد نظر اقدام نماید.
 • اگر درصدی از سهام علامت تجاری در اختیار اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت باشد و درصدی از سهام به نام خود شرکت باشد به دلیل اینکه این اشخاص در ضرر و زیان شرکت ذینفع می باشند بنابراین استفاده از ظرفیت خالی با علامت تجاری مذکور بلامانع می باشد.

2. مدارک لازم جهت بررسی نام و علامت تجاری در فرآورده های وارداتی:

2-1- ارائه گواهی فروش آزاد (Free Sale) معتبر

2-2- مطابق برچسب فرآورده ، چنانچه ماده اولیه با علامت تجاری مشخصی وارد کشور می شود ، واردکننده  باید مستندات معتبر مربوط به ثبت علامت تجاری را ارائه نماید .

2-3- مطابق برچسب ماده اولیه چنانچه ماده اولیه با علامت تجاری مشخصی وارد نمی شود ، نام تولید کننده به عنوان علامت تجاری فرآورده  در سامانه درج شود . در صورتیکه ماده اولیه فاقد علامت تجاری مشخصی بر روی محصول باشد باید وارد کننده طی نامه رسمی اعلام نماید که محموله مذکور بدون علامت تجاری و با نام کارخانه تولید کننده خارجی وارد می شود. لازم به ذکر است نامه فوق الذکر در محل گواهی فروش آزاد یا مدارک سامانه بارگذاری شود .

تبصره 4 – لازم به ذکر است نام تولید کننده باید به صورت خوانا و غیر قابل پاک شدن بر روی فرآورده درج شود (در این صورت درج هرگونه علامت تجاری ممنوع می باشد).

2-4- مطابق برچسب فرآورده نهایی وارداتی ، فرآورده باید با علامت تجاری مشخصی وارد و عرضه شود و تولید کننده باید مستندات معتبر مربوط به علامت تجاری را ارائه نماید .

2-5- جهت واردات ، در صورتیکه واردکننده  علاوه بر علامت تجاری به زبان انگلیسی متقاضی درخواست علامت تجاری به زبان فارسی نیز باشد باید نسبت به ارائه گواهی ثبت علامت تجاری معتبر در طبقه مورد نظر اقدام نماید.

تبصره 5 – در خصوص فرآورده برنج ارائه گواهی ثبت علامت تجاری معتبر الزامی است. ضمناً در خصوص چای و برنج ارائه گواهی  فروش آزاد (Free Sale) الزامی نمی باشد.

2-6- گواهی فروش آزاد (Free Sale)  ارائه شده از سوی متقاضی بررسی و در صورت تایید آن ،اقدام در سامانه بلامانع می باشد. در بررسی گواهی  فروش آزاد موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:

 • از سوی مراجع دولتی ذیصلاح کشور مبدا (مقام بهداشتی، کشاورزی، دامپزشکی، بازرگانی، شهرداری و ….) صادر شده باشد .

چنانچه گواهی فروش آزاد توسط شرکت تولیدی صادر شده باشد باید ممهور به مهر مقامات ذیصلاح فوق الذکر گردد.

 • ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران
 • در متن آن به این مطلب که ” فرآورده های مذکور با علائم تجاری اعلام شده بدون هیچگونه محدودیتی در کشور تولید کننده
 • نام و آدرس کارخانه تولید کننده
 • نام فرآورده
 • علامت تجاری
 • علامت تجاری فرعی( sub brand )در صورت وجود

 

 نحوه بررسی علامت تجاری:

  تولید داخل :

 بررسی اصالت گواهی ثبت علامت تجاری از طریق لینک اداره ثبت علائم تجاری و در صورت تایید ، برابر با مدت اعتبار گواهی ، تایید در سامانه بلامانع است. آدرس لینک اعتبارسنجی گواهی علامت تجاری به شرح ذیل می باشد:

https://ipm.ssaa.ir/Search-Trademark

در صورت عدم ارائه گواهی ثبت علامت تجاری از سوی متقاضی و ارائه سایر مدارک مانند اظهارنامه ، آگهی تقاضا در روزنامه رسمی و اجازه بهره برداری ، به شرح ذیل اقدام شود:

اظهارنامه : در صورت ارائه اظهارنامه ثبت علامت تجاری به همراه تعهد محضری توسط متقاضی مبنی بر ارائه گواهی معتبر ثیت علامت تجاری ) ظرف مدت 6 ماه( ، به مدت 6 ماه از تاریخ صدور اظهارنامه، اقدام در سامانه بلامانع می باشد.

 • آگهی تقاضا در روزنامه رسمی :در صورتیکه آگهی تقاضا در روزنامه رسمی درج شده باشد به انضمام تعهدنامه با عنوان پذیرش مسئولیت عواقب حقوقی آن، به مدت شش ماه از زمان تاریخ چاپ روزنامه رسمی، اقدام در سامانه بلامانع می باشد.
 • اجازه بهره برداری یا انتقال : در صورت ارائه اجازه بهره برداری یا انتقال منوط به ارائه مجوز بهره برداری یا گواهی انتقال از اداره ثبت علائم تجاری حداکثر تا اعتبار مجوز صادره از آن اداره ، اقدام در سامانه بلامانع می باشد.

 

 تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک:

 جهت تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک ، مسئول فنی باید نسبت به بارگذاری و ارسال آن در سامانه TTAC به شرح ذیل اقدام نماید:

 • ورود به سامانه TTAC 
 • ورود به بخش IRC 
 • ثبت علامت تجاری
 • تکمیل اطلاعات علامت تجاری 
 • بارگذاری مدارک 

در هنگام تکمیل اطلاعات علامت تجاری باید نسبت به تعیین گروه و دسته فرآورده هایی که نام آنها در گواهی ثبت علامت تجاری مشخص شده اند اقدام گردد.

در سامانه ثبت علامت تجاری و در قسمت 1 مربوط به اطلاعات برند، درج علامت تجاری انگلیسی و  فارسی در فیلدهای مربوطه الزامی است و در صورت عدم وجود علامت تجاری  و عدم ارائه مستندات ، مسئول فنی موظف است نسبت به درج خط تیره یا عدد صفر در فیلد مذکور اقدام نماید.

 در قسمت شماره پیگیری روزنامه رسمی، شماره نامه اداره ثبت اسناد و علائم تجاری را نیز می توان درج و پیگیری نمود.

تبصره: در بحث واردات ، در صورت بارگذاری گواهی فروش آزاد، چنانچه گواهی فروش آزاد توسط شرکت تولیدی خارجی صادر شده باشد باید نام تایید کننده گواهی فروش آزاد به جای صادرکننده گواهی ذکر شود .