دستور العمل پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی

مقدمه:
پیش فاکتور و فاکتور یکی از مدارک و مستندات مرتبط با خرید و فروش  تجهیزات و و ملزومات پزشکی است که شناسایی و بررسی مشخصات وسیله پزشکی خریداری شده یا فروخته شده را امکان پذیر می سازد.در این مقاله قصد داریم دستورالعمل پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی را ارائه دهیم.

هدف و دامنه کاربرد:
 این دستورالعمل در خصوص کلیه پیش فاکتورها و فاکتورهای صادره توسط تامین کنندگان، توزیع کنندگان و عرضه کننددگان تجهیزات ،ملزومات و وسایل پزشکی کاربرد دارد.

این دستورالعمل باید موارد زیر را تسهیل نماید:

  • تسریع در فرایند شناسایی و اطمینان از اصالت وسایل پزشکی در خریدها
  • نظارت و کنترل بر قیمتهای درج شده در پیش فاکتور و فاکتور
  • بررسی رعایت شبکه توزیع در خریدها

1-الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور:
1-1-در سربرگ فروشتده باشد.
1-2-در بالای برگه کلمه پیش فاکتور قید گردد.
1-3-دارای شماره سری، تاریخ صدور و مهلت اعتبار باشد.
1-4- نام کامل خریدار بهمراه آدرس و تلفن قید گردد.
1-5-نام شرکت/کارخانه صادرکننده پیش فاکتور به همراه آدرس و تلفن قید گردد.
1-6-دارای نام و مشخصات کامل کالا شامل موارد: شرح کالا (نام دقیق کالا، مدل، سایز /ابعاد، مشخصات فنی، کد کاتاوگ)، نام تجاری (برند)، تولیدکننده، کد محصولIRC،تعداد،قیمت واحد،قیمت کل باشد.
1-7-اگر پیش فاکتور بیش از یک برگ داشت شماره صفحات قید گردد و در کلیه صفحات شماره و تاریخ پیش فاکتور و مهلت اعتبار پیش فاکتور قید گردد.
1-8-پیش فاکتور بایستی دارای مهر و امضا فروشنده باشد.

2-الزامات و نکات عمومی فاکتور:
2-1-در سربرگ فروشنده (سربرگ مورد تائید سازمان امور مالیاتی کشور) باشد.
2-2-در بالای برگه کلمه فاکتور قید گردد.
2-3-دارای شماره سری،تاریخ صدور،شماره شناسه ملی و شماره اقتصادی باشد.
2-4-نام کامل خریدار بهمراه آدرس و تلفن قید گردد.
2-5-نام شرکت/کارخانه صادرکننده پیش فاکتور به همراه آدرس و تلفن قید گردد.
2-6-دارای نام و مشخصات کامل کالا شامل موارد: شرح کالا (نام دقیق کالا، مدل، سایز /ابعاد، مشخصات فنی، کد کاتاوگ)، نام تجاری (برند)، تولیدکننده، LOT NO ،SERIAL NO، BATCH NO کد محصولIRC،تعداد،قیمت واحد،قیمت کل باشد.
2-7-اگر  فاکتور بیش از یک برگ داشت شماره صفحات قید گردد و در کلیه صفحات شماره و تاریخ  فاکتور قید گردد.
2-8-فاکتور بایستی دارای مهر و امضا فروشنده باشد.

 

نمونه فاکتور فروش شرکت تجهیزات پزشکی