رتبه بندی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی

 

هدف:

با عنایت به گستره وسیع تجهیزات پزشکی و طبقه بندی آنها در کلاسهای خطر متفاوت و لزوم نظارت مسئولین فنی بر حسن اجرای ضوابط و مقررات حوزه تجهیزات پزشکی در واحدهای تولیدکننده، وارد کننده و توزیع کننده ، متناسب بودن دانش، تجربه و توانمندی مسئولین فنی با حیطه کاری ایشان از اهمیت ویژهای برخوردار است.

 

انواع رتبه بندی:

رتبههای تعریف شده جهت مسئولین فنی تجهیزات پزشکی شامل خبره،  ارشد،  یک،  دو و سه میباشد و حداقل امتیاز مورد نیاز
جهت کسب هر یک از رتبههای مذکور به شرح ذیل است.

جدول امتیازبندی رتبههای مسئولین فنی:

رتبه حداقل امتیاز مورد نیاز
خبره 150
ارشد 120
یک 80
دو 50
سه 30

 

  • حداکثر امتیاز قابل کسب توسط مسئولین فنی 270 میباشد.
  • اعتبار رتبههای تعیین شده حداکثر 3سال است.
  • اعتبار رتبه خبره دائمی خواهد بود.


شاخصهای تعیین رتبه مسئولین فنی:

رتبه براساس مجموع امتیازهای کسب شده توسط مسئول فنی در هر یک از شاخصهای ذیل تعیین میگردد.

-1شاخص مقطع تحصیلی:
امتیاز متناظر با هر یک از مقاطع تحصیلی مطابق با جدول ذیل است.

مقطع تحصیلی امتیاز
کارشناسی 30
کارشناسی ارشد 50
دکتری 90


تبصره: رشتههای تحصیلی مجاز جهت مسئولین فنی تجهیزات پزشکی توسط اداره کل تعیین و ابلاغ میگردد.


2شاخص طی دورههای آموزشی:

  • دورههای آموزشی و امتیاز مربوط به هر یک از دورهها، هر ساله توسط اداره کل تدوین و ابلاغ میگردد.
  • حداکثر امتیاز قابل تخصیص جهت شاخص طی دورههای آموزشی،40  امتیاز میباشد.

3شاخص ثبت اختراع مرتبط:

  • جهت هر ثبت اختراع مرتبط 10  امتیاز منظور میگردد.
  • حداکثر امتیاز قابل تخصیص جهت شاخص ثبت اختراع مرتبط 40 امتیاز میباشد.

4شاخص سوابق شغلی مرتبط:
امتیاز مربوط به شاخص سوابق شغلی مرتبط مطابق با جدول ذیل است.

سنوات شغلی امتیاز
1 تا 3 10
3 تا 5  30
5 تا 7 60
7 تا 10 80
10 تا 15 100


تبصره1 سوابق شغلی مرتبط شامل سوابق فعالیت مسئول فنی درحوزه تخصصی مورد تقاضا خواهد بود. به عنوان مثال سوابق فعالیت در حوزه ارتوپدی، صرفا ً جهت تعیین رتبه مسئول فنی در گروه کالایی ارتوپدی لحاظ خواهد گردید و در سایر گروههای کالایی مانند تصویربرداری فاقد امتیاز خواهد بود.

تبصره2: معیار پذیرش سنوات شغلی براساس سوابق بیمه مسئول فنی میباشد.

تبصره3: حداکثر امتیاز شاخص سوابق شغلی مرتبط 100 امتیازاست.


سایر الزامات:
حداقل رتبه مورد نیاز جهت واگذاری مسئولیت به مسئولین فنی مطابق با جدول ذیل است.

مسئولین فنی واحد حداقل رتبه
تولیدکننده کالاهای کلاس خطرD خبره
تولیدکننده کالاهای کلاس خطرC ارشد
تولیدکننده کالاهای کلاس خطرB یک
تولیدکننده کالاهای کلاس خطرA دو
واردکنندگان دو
توزیعکنندگان سه


تبصره: واحدهای تولیدکننده دانش بنیان درسه سال نخست فعالیت خود میتوانند، بامسئولین فنی با حداقل رتبه یک همکاری
نمایند.