رشته های مجاز جهت مسئولین فنی

_ رشته های تحصیلی مجاز جهت دستگاه های پزشکی:

_ رشته های تحصیلی مجاز جهت ملزومات پزشکی مصرفی:


_ رشته های تحصیلی مجاز کلیه شرکتهای آزمایشگاهی (کیت ها و فرآورده ها)

_ رشته های تحصیلی مجاز کلیه شرکتهای آزمایشگاهی (دستگاه های آزمایشگاهی)