سوالات متداول محصولات آرایشی و بهداشتی


1
واردات محصولاتآرایشی و بهداشتیمجاز است ؟با توجه با اینکه  اداره کل در خصوص سلامت کالا و بهداشتی بودن
ان اظهار نظر می نماید
لذا در صورت تائید بهداشتی بودن محصولات پروانه بهداشتی ورود صادر می گردد. بدیهی است متولی واردات کلیه محصولات بر عهده وزارت صنعت ،معدن وتجارت می باشدو استعلام مربوطه می بایست از ان ارگان نیز صورت پذیرد.


2
مدارک مورد نیاز جهت ثبت منبع محصولات آرایشیو بهداشتی چیست ؟کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز در
دستورالعمل ثبت منبع کارخانجات تولید کننده خارجی درج گردیده که در پورتابل سازمان غذا و دارو
بخشآرایشی و
بهداشتی
دسته دستورالعمل ها و ضوابط و بخشنامه ها موجود است .


3
چه مدارکی باید به تائید سفارت برسد؟نامه نمایندگی/ گواهی فروش آزاد / گواهیGMPیاگواهیISO 22716/گواهی
بهداشت / نامه ارتباط بین کارخانه تولید کننده و شرکت صاحب نام تجاری و اعطاء کننده نمایندگی


4
گواهی فروش یا گواهیGMPمیتواند توسط کارخانه صادر گردد؟خیر


5
گواهی فروش توسط چه ارگانهایی صادر و مورد تائید است؟توسط ارگانهای ذیصلاح دولتی یا وزارت بهداشت کشور مبداء
و یا اتاق بازرگانی


6
گواهی GMP  را چه ارگانهایی صادر می کنند ؟توسط ارگانهای ذیصلاح یا وزارت بهداشت کشور مبداء


7
به جز گواهیGMP   چه مدرک یا استانداردی مورد تائید است ؟ایزو 22716  صادره از ارگان ذیصلاح یا وزارت بهداشت


8
موارد مهم مندرج در نامه نمایندگی چیست ؟1دو طرف قرارداد (شرکت خارجی و شرکت واردکننده ایرانی)
2
نام تجاری3 گروه محصولات4 مدت اعتبار قرارداد


9
آیاPMF   نیاز به لگالایز شدن دارد؟خیر، لیکن بایستی در سر برگ تولید کننده و با مهر و امضا تولید کننده باشد.


10
آیا واردات بالک محصولات آرایشیو بهداشتی مجاز است؟با توجه با اینکه  اداره کل در خصوص سلامت کالا و
بهداشتی بودن ان اظهار نظر می نماید لذا درصورت تائید بهداشتی بودن محصولات پروانه بهداشتی ورود بالک صادر می گردد


11
مراحل ثبت و بررسی جهت محصولاتآرایشیو بهداشتی چگونه است ؟پس از ارائه مدارک ثبت منبع موضوع مورد
بررسی قرار گرفته و در کمیته فنی و قانونی
ویا کمیته داخلی مطرح میگردد و پس از تائید شرکت موظف است نسبت به ثبت
محصولات با ارائه مدارک و انالیز و فرمولاسیون اقدام نماید.


12
آنالیز محصولاتآرایشی و بهداشتی شاملچه موارد است ؟آنالیز فیزیکی / شیمیایی/ میکروبی /فرمولاسیون به ازاء هر
قلم کالا


13
واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت سفارشی (PRIVETE LABEL)مجاز است ؟خیر


14
آیا تیغ اصلاح مشمول اخذ مجوز بهداشتی می باشد؟بله


15
واردات محصولات مزوتراپی تحت نظارت کدام اداره کل است؟در صورت تزریقی نبودن تحت نظارت اداره کل آرایشی و
بهداشتی
و در اداره کازموسوتیکال بررسی می گردد.


16
واردات محصولات تاتو تحت نظارت کدام اداره کل است؟واردات رنگهای تاتو تحت نظارت اداره کل آرایشیو بهداشتی
می
باشد و در اداره کازموسوتیکال بررسی می گردد. واردات دستگاه های مربوطه تحت نظارت اداره کل تجهیزات پزشکی است


17
واردات محصولات آنتی سلولیت تحت نظارت کدام اداره کل میباشد؟در صورتی که به صورت موضعی استفاده شود
شامل انواع کرم ها
…  وتحت نظارت اداره کل آرایشیو بهداشتی بوده ودر اداره کازموسوتیکال بررسی می گردد.