سامانه های اداره تجهیزات پزشکی

در این مقاله سامانه های مورد نیاز مسئولین تجهیزات پزشکی قرار داده شده است تا بتوانند خیلی راحت به سامانه ها و استعلامات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

1.ثبت شرکت و ثبت نام مسئول فنی و ترخیص

Ttac.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2.اداره کل تجهیزات پزشکی

Imed.ir

Register.Imed.ir

Import.Imed.ir

Meeting.Imed.ir

Ticketing.Imed.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
3.انجمن تجهیزات پزشکی تهران/کشور

Imedss.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
4.استعلام مسئول فنی
(شماره کارت فعالیت مسئول فنی)

https://entities.ttac.ir/#/InquiryTechnicalExpert
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
5.لینک استعلام پروانه های ساخت غذا و دارو

http://www.fdacrm.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
6.استعلام وارد کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی

http://report.imed.ir/Additionals/srchconfirmedimedcompany.aspx
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
7.استعلام تولید کنندگان تجهیزات ‌ ملزومات پزشکی

http://report.imed.ir/Additionals/prodconfirmedcmp.aspx
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
8.استعلام توزیع کنندگان و اصناف مجاز تجهیزات و ملزومات پزشکی

http://report.imed.ir/additionals/confirmeddistcmp.aspx
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
9.استعلام قیمت محصولات و ثبت شکایت گرانفروشی

https://124.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
10.استعلام شرکت های تولیدی و وارداتی
(استعلام کد irc)

http://irc.fda.gov.ir/home/public/IRC
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
11.پیدا کردن تامین کننده مواد اولیه

http://irc.fda.gov.ir/home/public/IRC

Irancode.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
12.استعلام gtin,gln, ایرانکد

Irancode.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
13.بهین یاب / وزارت صمت

behinyab.ir
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
14.جامع تجارت (واردات و ترخیص)

Ntsw.ir