ویژگی های میکروبیولوژی فرآورده های شرکت آرایشی و بهداشتی

ویزگی های میکروبیولوژی به شرح زیر می باشند:

1– حداکثر تعداد کل میکرو ارگانیسم های هوازی ( باکتریهای مزوفیل هوازی )

2- اشریشیا کلی

3- سودوموناس آئروژینوزا

4- استافیلوکوکوس اورئوس

5- کاندیدا آلبیکنس

6- کپک و مخمر

در سامانه خصوصیات میکروبیولوژی به شرح ذیل  :

حداکثر تعداد کل میکرو ارگانیسم های هوازی ( باکتریهای مزوفیل هوازی )

مقدار                                                                        واحد

فقط عدد Cfu/ml , cfu/gr

 

اشریشیا کلی

مقدار                                                                        واحد

فقط عدد Cfu/ml , cfu/gr

 

سودوموناس آئروژینوزا

مقدار                                                                        واحد

فقط عدد Cfu/ml , cfu/gr

 

استافیلوکوکوس اورئوس

مقدار                                                                        واحد

فقط عدد Cfu/ml , cfu/gr

 

کاندیدا آلبیکنس

مقدار                                                                        واحد

فقط عدد Cfu/ml , cfu/gr

 

کپک و مخمر

مقدار                                                                        واحد

فقط عدد Cfu/ml , cfu/gr