برچسب: آموزش سامانه انبار جامع تجارت

سامانه جامع انبارها (سامانه جامع تجارت) NTSW

مقدمه: هدف از این آموزش آشنایی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی با سامانه جامع انبارها NTSW (سامانه جامع تجارت ) می باشد تا بتوانند بعنوان کارشناس بازرگانی در شرکتهای تجهیزات پزشکی فعالیت نمایند. در ابتدا شرکت باید در سامانه انبارهای وزارت صنعت و معدن تجارت عضو شود. ثبت واحد: ثبت اطلاعات […]

اطلاعات بیشتر