برچسب: دستگاه های پزشکی

رشته های مجاز جهت مسئولین فنی

_ رشته های تحصیلی مجاز جهت دستگاه های پزشکی برای شرکتهای تولیدی و وارداتی : _ رشته های تحصیلی مجاز جهت ملزومات پزشکی مصرفی برای شرکتهای تولیدی و وارداتی: _ رشته های تحصیلی مجاز کلیه شرکتهای آزمایشگاهی (کیت ها و فرآورده ها) برای شرکتهای تولیدی و وارداتی _ رشته های […]

اطلاعات بیشتر