برچسب: رشته مجاز مسئول فنی تجهیزات پزشکی

رشته های مجاز جهت مسئولین فنی

_ رشته های تحصیلی مجاز جهت دستگاه های پزشکی: _ رشته های تحصیلی مجاز جهت ملزومات پزشکی مصرفی: _ رشته های تحصیلی مجاز کلیه شرکتهای آزمایشگاهی (کیت ها و فرآورده ها) _ رشته های تحصیلی مجاز کلیه شرکتهای آزمایشگاهی (دستگاه های آزمایشگاهی)

اطلاعات بیشتر