برچسب: روال واردات دستگاه های پرتوتشخیصی

روال واردات دستگاه های پرتوتشخیصی

1–هدفهدف این مدرك، ارائه الزاماتی است که براساس قانون حفاظت در برابر اشـعه مصـوب1368، آئـیننامـه اجرایـی آن مصوب1369و اصلاحیه 1386هیئت وزیران و استاندارد ملی7751 با عنوان“استانداردهاي پایـه حفاظـت در برابـر پرتوهاي یونساز و ایمنی منابع پرتو“ تدوین شده است و باید براي دریافت پروانه اشتغال توسط مراکز متقاضی فعالیت در […]

اطلاعات بیشتر