برچسب: شرکت آرایشی و بهداشتی

ویژگی های میکروبیولوژی فرآورده های شرکت آرایشی و بهداشتی

ویزگی های میکروبیولوژی به شرح زیر می باشند: 1– حداکثر تعداد کل میکرو ارگانیسم های هوازی ( باکتریهای مزوفیل هوازی ) 2- اشریشیا کلی 3- سودوموناس آئروژینوزا 4- استافیلوکوکوس اورئوس 5- کاندیدا آلبیکنس 6- کپک و مخمر در سامانه خصوصیات میکروبیولوژی به شرح ذیل  : حداکثر تعداد کل میکرو ارگانیسم […]

اطلاعات بیشتر

مسئول فنی شرکتهای آرایشی و بهداشتی

هدف از نوشتن مقاله این است تا درصد قابل توجهی مسئولین فنی شرکتهای آرایشی بهداشتی با سازوکار وظایف و نحوه ثبت شرکتها آشنا شوند. شرکتهای آرایشی بهداشتی همانند شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی برای فعالیت کردن باید دارای مسئول فنی تجهیزات باشند. مقاله را با تعریف کلمه پر کاربرد فرآورده […]

اطلاعات بیشتر