برچسب: شرکت ثالث

فرآیند تایید خدمات پس از فروش شرکت تجهیزات پزشکی

تعريف خدمات پس از فروش : مجموع فعاليتها و تعهداتی که از سوی فروشنده يا سازنده دستگاه،به منظور کارکرد مطلوب از نظر ايمنی ، عملکرد و کاليبراسيون انجام گردد، خدمات پس از فروش ناميده می شود. اين فعاليت ها شامل نصب ، راه اندازی ، انجام آزمونهای پذيرش ، آموزش […]

اطلاعات بیشتر