برچسب: محدوده مجاز فعالیت شرکت هایپخش،توزیع وعرضهکننده

دستورالعمل توزیع ؛ پخش و عرضه تجهیزات پزشکی

هدف و حیطه کاربرد:این دستورالعمل جهت ساماندهی شبكه پخش،توزیع و عرضه و ثبت كليه توزیع كنندگان و عرضهكنندگان تجهيزاتو ملزومات پزشكی به صورت حقيقی و مجازی تدوین و ابلاغ می گردد. كليه ی شرکت های پخش،توزیع كنندگان وعرضهكنندگان تجهيزاتو ملزومات پزشكی وارداتی و توليد داخل و تمامی فعالين عرصه توليد، […]

اطلاعات بیشتر