برچسب: معاونت غذا و دارو

مسئول فنی آزمایشگاه های همکار معاونت غذا و دارو

این مقاله به منظور تعیین شرایط، مدارک و نحوه صدور پروانه مسئول آزمایشگاه های همکار،مجاز و مجاز تولیدی معاونت غذا و دارو تدوین گردیده است.   دامنه عملکرد: این دستور العمل برای کلیه آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده های خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی،دارویی،بیولوژیک ،تجهیزات و ملزومات پزشکی که […]

اطلاعات بیشتر