برچسب: واردات و ارائه خدمات)نصب،واگذاري،راهانـدازي، تعمیـر،نگهداری،ارتقـاء و کنترل کیفی( دستگاههاي پرتوتشخیصی

روال واردات دستگاه های پرتوتشخیصی

1–هدفهدف این مدرك، ارائه الزاماتی است که براساس قانون حفاظت در برابر اشـعه مصـوب1368، آئـیننامـه اجرایـی آن مصوب1369و اصلاحیه 1386هیئت وزیران و استاندارد ملی7751 با عنوان“استانداردهاي پایـه حفاظـت در برابـر پرتوهاي یونساز و ایمنی منابع پرتو“ تدوین شده است و باید براي دریافت پروانه اشتغال توسط مراکز متقاضی فعالیت در […]

اطلاعات بیشتر