برچسب: سازمان غذا و دارو

ثبت شرکت در اداره کل تجهیزات پزشکی(IMED)

مقدمه: شرکتهای تجهیزات پزشکی جهت توزیع و عرضه محصولات خود نیازمند اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند. ما در این مقاله سعی داریم که شرکتها را با روال اخذ مجوز تا حدودی آشنا نماییم تا بتوانند نسبت به دریافت مجوز به روش صحیح اقدام نمایند.تیم فراتجهیزمد از […]

اطلاعات بیشتر

دستورالعمل اجرایی علامت تجاری سازمان غذا و دارو

این دستورالعمل در راستای کمک به شرکتهای آرایشی بهداشتی غذایی و تجهیزات پزشکی تدوین شده است تا بتوانند  ثبت برند خود در سازمان غذا و دارو را به نحو درست انجام دهند. دامنه عملکرد: این دستورالعمل در خصوص بررسی علائم تجاری کلیه فرآورده های فرآیند شده و مواد اولیه غذایی […]

اطلاعات بیشتر

ویژگی های میکروبیولوژی فرآورده های شرکت آرایشی و بهداشتی

ویزگی های میکروبیولوژی به شرح زیر می باشند: 1– حداکثر تعداد کل میکرو ارگانیسم های هوازی ( باکتریهای مزوفیل هوازی ) 2- اشریشیا کلی 3- سودوموناس آئروژینوزا 4- استافیلوکوکوس اورئوس 5- کاندیدا آلبیکنس 6- کپک و مخمر در سامانه خصوصیات میکروبیولوژی به شرح ذیل  : حداکثر تعداد کل میکرو ارگانیسم […]

اطلاعات بیشتر

ثبت محصولات آرایشی و بهداشتی در سازمان غذا و دارو

فرآیند بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و بهداشتی( فرآیند شده و بالک)و صدور پروانه بهداشتی :   ثبت درخواست و مدارک در دبیرخانه  ارجاع به مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی ارجاع به رئیس اداره     ارجاع به کارشناس مربوطه بررسی مدارک توسط کارشناس   مدارک دارای نواقص […]

اطلاعات بیشتر

مسئول فنی شرکتهای دارویی

در این مقاله قصد داریم  راجب ضابطه صدور پروانه مسئولین فنی شرکتهای دارویی صحبت کنیم و شما را با قوانین مسئول فنی آشناکنیم.    مقدمه: با توجه به ماده 2 آئین نامه ثبت دارو، شرکتهای دارویی به منظور ثبت، تولید و یا واردات، ملزم به معرفی مسئول فنی واجد شرایط […]

اطلاعات بیشتر

ثبت کالای پزشکی وارداتی

به منظور اخذ مجوز براي واردات هر وسیله پزشکی، بعد از ثبت نمایندگی و تایید کالاهاي قید شده در نامه نمایندگی توسط کارشناسان انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی، IRC صورت میگیرد.کد IRC که مخفف کلمه Iranian Registration Code یک کد 16 رقمی می باشد که به منظور ثبت سفارش کالا از […]

اطلاعات بیشتر

رشته های مجاز جهت مسئولین فنی

_ رشته های تحصیلی مجاز جهت دستگاه های پزشکی: _ رشته های تحصیلی مجاز جهت ملزومات پزشکی مصرفی: _ رشته های تحصیلی مجاز کلیه شرکتهای آزمایشگاهی (کیت ها و فرآورده ها) _ رشته های تحصیلی مجاز کلیه شرکتهای آزمایشگاهی (دستگاه های آزمایشگاهی)

اطلاعات بیشتر

مسئول فنی تولید کننده تجهیزات پزشکی

ﻣﺎده – 1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺎﻇﺮﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ : ﺑﻪ ﻓﺮدي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣـﻮارد ﻗﻴـﺪ ﺷـﺪه در آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮده و ﺻﻼﺣﻴﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده 6 آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات […]

اطلاعات بیشتر

مسئول فنی صنایع غذایی

مسئول فنی صنایع غذایی(شغل،رشته،فرصت های شغلی و بازارکار) در هر کارخانه ای هدف، تولید بهترین محصول است؛ محصولی که از هر جهت مطلوب و بدون عیب و نقص باشد و در عین حال ضایعات بسیار کمی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف باید بر تولید محصول های مختلف نظارت […]

اطلاعات بیشتر