برچسب: GMP

شرایط تولید خوب GMP

توليدکنندگان به منظور اخـذ مجوز تولید وسائل پزشکی جهت فروش محصولات خود در بازار  موظف توليـد شـرايط و استقرار سامانه مديريت كيفيت و شرایط تولید خوب می باشند.این ضوابط در اجرای این تبصره و به منظور هدایت تولید کنندگان وسایل پزشکی در جهت استقرار حداقل شرایط تولید خوب ،استمرار ان […]

اطلاعات بیشتر